RODO

Klauzula informacyjna administratora danych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że:

 1.      Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa POD LODOWNIĄ, z siedzibą przy ul. Pod Lodownią 12, 38 – 300 Gorlice, wpisana pod numerem KRS 0000174950, nr tel. 18 352 68 40, email poczta@smpodlodownia.pl;

 

2.      Inspektorem ochrony danych jest: Paulina Kuzio – pracownik Księgowości, z którym można się kontaktować pisemnie na adres Spółdzielni, telefonicznie pod nr telefonu 18 352 68 40 lub email poczta@smpodlodownia.pl;

3.      Dane przetwarzane są w celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków Spółdzielni, ich rodzin oraz osób nie będących członkami Spółdzielni, ale korzystających z jej zasobów, przez zapewnienie prawidłowej eksploatacji i utrzymania właściwego stanu technicznego zasobów Spółdzielni, podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącymi realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

4.      Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie:

·         Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,

·         Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

·         Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

·         Statutu i Regulaminów Spółdzielni;

5.      Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie osobom upoważnionym, odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie przetwarzania danych;

6.      Dane będą przechowywane przez okres:

ü  posiadania prawa do lokalu w zasobach Spółdzielni,

ü  niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami,

ü  niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, (m.in. związanym z archiwizacją);

7.      Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8.      Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych i statutowych;

9.      Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;

 

10.  Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna administratora danych

  MONITORING WIZYJNY Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że:  
  1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa POD LODOWNIĄ, z siedzibą przy ul. Pod Lodownią 12, 38 – 300 Gorlice, wpisana pod numerem KRS 0000174950, nr tel. 18 352 68 40, email poczta@smpodlodownia.pl;
  2. Inspektorem ochrony danych jest: Paulina Kuzio – pracownik Księgowości, z którym można się kontaktować pisemnie na adres Spółdzielni, telefonicznie pod nr telefonu 18 352 68 40 lub email poczta@smpodlodownia.pl;
  3. Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie objętym monitoringiem oraz zabezpieczenia mienia, podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  4. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny;
  5. Dane będą przechowywane przez okres maksymalnie 30 dni, potem następuje nadpisywanie kolejnych dni. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postepowania. Po upływie tych okresów uzyskane nagrania podlegają zniszczeniu;
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne;
  9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.