Polityka prywatności

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa POD LODOWNIĄ, z siedzibą przy ul. Pod Lodownią 12, 38 – 300 Gorlice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000174950, NIP: 738-00-12-76.
 2. Inspektorem ochrony danych jest: Paulina Kuzio, z którym można się kontaktować pisemnie na adres Spółdzielni, telefonicznie pod nr telefony 18 352 68 40 lub email poczta@smpodlodownia.pl.
 3. Dla właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada ogrom starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, odwiedzając stronę internetową smpodlodownia.pl.
 4. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.

II. CEL, PODSTAWA, KATEGORIE ORAZ OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.      Spółdzielnia przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a)     zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków Spółdzielni, ich rodzin oraz osób nie będących członkami Spółdzielni, ale korzystających z jej zasobów,

b)      wykonanie niezbędnych napraw zgłaszanych przez mieszkańców,

c)      realizacja zawartych umów użyczenia, najmu, dzierżawy,

d)      windykacja zaległości,

e)      zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie objętym monitoringiem oraz zabezpieczenie mienia,

f)       prowadzenie dokumentacji pracowniczej, księgowej, podatkowej,

g)      ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, będącymi realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

2.      Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie:

·         Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,

·         Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

·         Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

·         Statutu i Regulaminów Spółdzielni,

·         Zgody,

·         Umowy,

·         Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO),

·         Kodeksu Pracy.

3.      Spółdzielnia przetwarza dane osobowe przez okres:

a)      posiadania prawa do lokalu w zasobach Spółdzielni,

b)      niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami,

c)      niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,

d)      trwania umowy,

e)      cofnięcia zgody,

f)    maksymalnie 30 dni w przypadku monitoringu wizyjnego, po upływie tych dni następuje nadpisanie kolejno zapisywanych danych. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postepowania. Po upływie tych okresów uzyskane nagrania podlegają zniszczeniu.

4.      Spółdzielnia przetwarza miedzy innymi dane:

– identyfikacyjne: imię i nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego,

– kontaktowe: adres, numer telefonu, e-mail,

– wizerunek, datę nagrania, czas, numer rejestracyjny.

III. PRAWA OSÓB I UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 1. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie osobom upoważnionym, odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie przetwarzania danych.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 4. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

IV. Pliki Cookies

 1. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich
  nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

  Czym są pliki „cookies”?

  Pliki „cookies” to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się użytkownika po witrynie
  oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych
  preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

  Jakiego rodzaju plików „cookies” używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

  • Sesyjne pliki „cookies”:Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez użytkownika (np. wersja językowa) i używane m.in przy logowaniu, korzystaniu z koszyka, czy składaniu zamówień. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.
  • Pliki „cookies” służące do analiz: Pliki cookies pomagające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny i umożliwiające ulepszenie działań oraz struktury serwisu. Są to 3 pliki cookies Google Analytics których czas wygasania wynosi od 30 minut do 2 lat.

  Usuwanie plików „cookies”:

  Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookies. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies można uzyskać, korzystając z poniższych linków:

V. Administracja stroną internetową

 1. Administrator danych przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie smpodlodowinia.pl
  Gromadzone w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania stroną internetową. Nie zabiegamy
  o identyfikację użytkowników stron. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony lub
  odbiorcy, z wyjątkiem usługodawcy hostingu.

  Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby
  identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • czas nadejścia zapytania,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  • adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie,
   

  Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony z zastrzeżeniem. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu,
  okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane,
  czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.